📌 ƏMTQ ( Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi )
📌 Ekoloji Pasport
📌 Ekoloji İnventarlaşdırma ( Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin, ona fiziki təsir mənbələrinin inventarlaşdırılması )
📌 ABTH ( Atıla Bilən Tullantı Həddi)
📌 BBAH (Buraxıla Bilən Axıntı Həddi)
📌 Təhlükəli Tullantıların pasportları
📌 Dağ Mədən İşlərinin İnkişaf Planı
📌 Su Təsərrüfatı Pasportu
📌 2 TG hesabatlar
📌 Ekoloji Tədbirlər Planı
📌 Karxanaların İstismar Layihəsi
📌 Rekultivasiya Layihəsi
📌 Dibdərinləşdirmə işlərinin layihəsi
📌 Laboratoriya xidmətləri ( hava, su, topraq və s. )
📌 Geoloji qiymətləndirmə xidmətləri
📌 İstehsalat monitorinqinin aparılması